Encyklopedie města Ostravy !!!

Krematorium v Moravské Ostravě. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

městské krematorium


 • historický název

  městské krematorium

 • ulice

  sad Dr. Milady Horákové 1668

 • charakteristika

  Po dokončení se městské krematorium stalo jedním z městských podniků. Rentabilního provozu bylo dosaženo již v roce 1929.


 • existence

  stavba již neexistuje

 • zánik

  1979


 • nej...

  Morava: První krematorium na Moravě (šesté v ČSR)

 • zajímavosti

  O stavbě krematoria uvažovalo tehdejší německá městská rada již před rokem 1918. Příčinou byly poměry na městském hřbitově, kde jílovitá půda a vysoká hladina spodní voda způsobovaly pomalé tlení ostatků. Propagátorem krematoria byl městský radní Karl Richter, člen německého kremačního spolku Flamme. K stavbě však nedošlo, protože rakouská legislativa pohřbívání žehem neumožňovala.
  Po roce 1918 se stal horlivým propagátorem myšlenky krematoria žurnalista, volnomyšlenkář a stoupenec bezvěreckého hnutí Bedřich Čurda-Lipovský, později ředitel pohřebního ústavu Krematorium. O stavbu se zasadil rovněž tehdejší předseda správní komise a později starosta Moravské Ostravy Jan Prokeš.
  Staré ostravské krematorium vybudované v letech 1923–1925 bylo ojedinělou ukázkou kubistické architektury v Ostravě a přirozenou dominantou celého hřbitovního areálu. V době svého vzniku bylo zároveň symbolem pokrokových myšlenek, k nimž se řadila také idea pohřbu žehem. Proto jeho vznik provázely také bouřlivé diskuse v tisku, protesty vycházely zejména z kruhů, blízkých římskokatolické církvi.
  Poté, co bylo rozhodnuto o zrušení městského hřbitova, se ozývaly hlasy pro další zachování krematoria, které mělo hrát novou funkci (např. jako památník nebo muzeum). Zboření nedoporučoval ani Státní památkový ústav. Nakonec bylo však rozhodnuto o jeho demolici a Ostrava tak přišla o jedinečnou stavební památku.


 • současný stav

  Na místě původního objektu se nalézala původně velká kašna, upravená později na tzv. rabátko (květinový záhon)


 • stavební vývoj

  První soutěž na stavbu krematoria proběhla již v roce 1919, byla však špatně obeslána a všechny projekty odrazovaly vedení města pro přílišné náklady. Poté byla zvažováno využít pro tyto účely objekt starého evangelického kostela na Vítkovické ulici, k němuž by se přistavěla kremační pec. I z tohoto návrhu sešlo, neboť německá církev evangelická požadovala za odprodej budovy a pozemků 300 tisíc korun.
  V roce 1921 vyzval městský stavební úřad k vypracování plánů pražského architekta Františka Mencla, rovněž horlivého propagátora pohřbu žehem. Tohoto úkolu se chopil spolu s architektem Vlastislavem Hofmanem.
  Stavba proběhla mezi lety 1923–1925. Stavební práce prováděla firma Rudolf Slezáček v Moravské Ostravě. Kremační pec dodala firma Ing. Julius Schmalz v Olomouci.
  V roce 1932 byl za krematoriem dostavěn objekt kolumbária, v roce 1936 dostavěna druhá kremační pec. V témže roce proběhla elektrifikace varhan a cesta od hřbitovní brány ke krematoriu byla osazena veřejným osvětlením.
  Nejvýznamnější poválečnou stavební úpravou bylo v roce 1958 převedení dosavadního vytápění kremačních pecí koksem na vytápení plynové.
  Demolice krematoria proběhla v roce 1979.


 • obrazy

  img0764.jpg

  img0765.jpg img0766.jpg img0767.jpg img0768.jpg img0769.jpg img0770.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • stavby

  Městský hřbitov
  28. října, sad Dr. Milady Horákové Krematorium Ostrava
  Těšínská 107/710


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • významné osoby

  Bedřich Čurda-Lipovský
  Vlastislav Hofman
  Jan Prokeš


 • události

  10. 5. 1940
  Pohřeb dr. Fajfrlíka 17. 9. 1932
  Pohřeb JUDr. Ferdinanda Pelce 3. 1. 1926
  Pohřeb Františka Sokola Tůmy 7. 3. 1925
  Kritický článek v časopise Ostravský kraj o moravskoostravském krematoriu z roku 1925 1. 2. 1925
  Slavnostní předání městského krematoria veřejnosti
  další události (3)...


 • související odkazy

  Krematorium Ostrava
  Wikipedie


 • autor

  Šerka


Aktualizováno: 15. 07. 2019