Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Původní šenkovní dům č. 68 (Masarykovo náměstí 32)


 • památková ochrana

  MPZ


 • katastr

  Moravská Ostrava

 • trať

  Masarykovo náměstí 32


 • popis lokality

  Šenkovní dům označený na indikační skice stabilního katastru z roku 1833 číslem 68 a nesoucí původně číslo 65, patřil mezi privilegované usedlosti nadané propinačním právem, tedy vařením a šenkováním piva, vína a pálenky. Jeho majitelé vystupují z anonymity během třicetileté války, kdy jej roku 1638 vlastnil řezník Andrys Sovka zvaný Vrbas. V roce 1887 se ve zdech domu objevují první trhliny jako důsledek poddolování.
  Archeologický výzkum poskytl několik poznatků k středověkému a případně časně novověkému vývoji. Nejstarší sídlištní objekt snad ještě z 13. století, který patrně zanikl požárem byl zachycen jen torzovitě a nelze jej přesněji interpretovat. Obdobně nejasné funkce je i výkop vanovitého průřezu, který byl někdy do počátku 14. století zaplněn nejspíše odpadem domácnosti (odřezky dřeva, uhlíky). Ve středověké části souvrství bylo identifikováno i zpevnění povrchu dřevěnými deskami příp. fošnami. Archeologický výzkum dále dokumentoval rozsáhlé požárové vrstvy, které mohou napovídat, že na parcele stála dřevo-hliněná zástavba. V dochovaných úsecích souvrství v zadní části městiště byly patrné stopy po vytrvalé snaze udržet povrch schůdný. Do prostoru bylo v rámci středověkého vývoje areálu nasypáno několik úrovní šterkového zpevnění.
  Podobně jako v budově Staré radnice, dnes Ostravského muzea, se i zde objevilo zpevnění povrchu – pravděpodobně dvora – valounovou dlažbou usazenou v pískovém lůžku s drenážní funkcí. Asi i zde se do stavebního vývoje městiště zapsal velkým písmem rozsáhlý požár města roku 1556. Lze předpokládat, že dřevo-hliněný dům v přední nezkoumané části parcely shořel a na jeho místě byl pak vystavěn dům nový, tentokrát již z valné části kamenný – jak mohou napovídat odkryté kamenné pilíře s vynášecími pásy.


 • seznam nálezů

  Kachel s motivem lva, jelena a jednorožce (kachel: komorový - keramika)
  Sanice ( - kost)


 • ulice

  Masarykovo náměstí


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • archeologické výzkumy

  2006 Zástavba proluky ulice Dlouhá č. 6 a 8
  2004 Novostavba v proluce Masarykovo náměstí 32


 • archeologické nálezy

  kachel: komorový: Kachel s motivem lva, jelena a jednorožce
  Sanice


 • autor

  MoravecAktualizováno: 21. 01. 2020