Encyklopedie města Ostravy !!!

Slezskoostravský hrad. Pohled z druhého nádvoří směrem k severovýchodu, fotografická dokumentace archeologického výzkumu z let 1972-1973, Ostravské muzeum.

Slezskoostravský hrad


 • památková ochrana

  kulturní památka rejst. č. ÚSKP 37050/8-233; katalogové číslo: 1000148951


 • katastr

  Slezská Ostrava

 • trať

  Hradní ulice


 • popis lokality

  Lokalita zabírá jednak prostor dnešního rozsahu Slezskoostravského hradu a dále ty fortifikační prvky, které dnes již nejsou patrné (především zasypané příkopy).

  První výslovná zmínka o existenci hradu pochází z roku 1297, kdy se uvádí kastelán Heřman řečený "Speher". Původní jádro hradu mělo nepravidelný obdélný až lichoběžníkovitý půdorys, který byl obestavěn 2,5 m silnou zdí z lomového kamene. Hlavní budovou hradu snad byly dva věžovité paláce. Ve 30. a 40. letech 16. století byl celý hrad přestavěn na renesanční zámek. V 19. století hrad dvakrát vyhořel (1840 a 1872), vinou poddolování poklesl o 16-20 metrů a ve zdech se začínaly objevovat trhliny. Na konci druhé světové války utrpěl bombardováním, za socialistické správy pak docházelo k dalšímu bourání zdí a nevhodným přestavbám.

  Archeologické výzkumy zde probíhaly v letech 1971 až 1973 (Lea Wiegandová) a nověji pak před bránou v roce 2011. Starší sezóny výzkumných prací sledovaly dochované, víceméně novověké situace na nádvoří hradu. V rámci drobné sondáže v předsíni hlavního paláce byla získána keramika rámcově ze 14. století. Její přítomnost naznačuje umístění původního středověkého jádra fortifikované stavby. Mladší výzkum dokumentoval hradní příkopy v prostoru u brány, před ní a dále na ulicí Hradní. Zatímco před bránou příkop fungoval až do novověku, v okolí brány jsou příkopy zasypány již v polovině 15. století v rámci blíže neurčené rekonstrukce, případně vojenské aktivity husitů v roce 1428.


 • obrazy

  img0956.jpg

  img0957.jpg img0958.jpg


 • seznam nálezů

  Dlaždice ( - keramika)
  Kachel s motivem Jóšafata (kachel: komorový - keramika)
  Udidlo ze Slezskoostravského hradu (výstroj koně a jezdce: udidlo - železo)


 • historická obec

  Slezská Ostrava


 • prameny, literatura


 • související odkazy

  Lokalizace


 • archeologické výzkumy

  2011 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na Hradní ulici
  1971-1973 Výzkum Slezskoostravského hradu


 • archeologické nálezy

  Dlaždice
  kachel: komorový: Kachel s motivem Jóšafata
  výstroj koně a jezdce: udidlo: Udidlo ze Slezskoostravského hradu


 • autor

  MoravecAktualizováno: 12. 02. 2020