Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Landek - středověké hradisko a hrad


 • památková ochrana

  Výšinné neopevněné sídliště Landek - slovanské hradisko a středověký hrad, č. 1000131107_0002


 • katastr

  Koblov

 • trať

  návrší Landek


 • popis lokality

  Lokalita se nachází na jihovýchodním cípu návrší nedaleko soutoku Odry s Ostravicí v místech, kde stál zeměpanský hrad. Archeologicky byl prostor zkoumán v letech 1952 a 1953 Vlastou Šikulovou, 1976 a 1977 Rostislavem Janošíkem a o dvacet let později Pavlem Kouřilem (1998). V roce 1937 zde zřejmě založil jednu ze sond i J. Folprecht a téměř jistě zde prováděl sběry i K. J. Bukovanský.

  Ačkoliv je lokalita považována ze především středověkou, sonda J. Folprechta měla doložit i osídlení v pravěku, patrně tedy ve starší době železné.

  Vybudování raně středověkého hradiska je spojeno s 8.-9. stoletím. Na temeni vyrostlo opevnění, které je patrné dodnes. Severní stranu areálu uzavírá dvojice valů a příkopů, jižní strana pak poskytovala přirozenou ochranu prudkým svahem. Centrální plocha zabírala 0,61 h. Na hradisku se objevují stopy osídlení (demonstrované archeologickými nálezy) průběžně od 8. do 11. století, přičemž starší úsek vývoje (8.9.. století) je ukončen požárem.

  Zeměpanský hrad na návrší založil Přemysl Otakarem II. (1253–1278) zřejmě ve třetí čtvrtině 13. století. Na přelomu 13. a 14. století držel tuto pevnost (jako zeměpanské léno opavských vévodů) Siegfried z Barutu, přičemž je znám i jeho purkrabí Jindřich z Rotenburku. Důvod jeho založení lze nejspíše spatřovat v ochraně státní hranice, neboť již na druhém břehu se rozkládala země opolského knížectví. V roce 1327 bylo těšínské knížectví připojeno k české koruně jako léno a význam Landeku se zřejmě snížil. V roce 1349 držel opevněnou polohu správce Petr z Warty. V roce 1359 povolil římský císař a český král Karel IV. Mikuláši II. Opavskému, aby své manželce Jutě zapsal věnem i hrad Landek. Pro 15. století není o Landeku žádných přímých zpráv a na počátku 16. století je již uváděn jako pustý (k r. 1518). V 17. století sídlili mezi zdmi hradu různí lapkové a tak opavští vévodové nechali tuto pevnost pobořit.
  Ačkoli na hradě proběhlo několik archeologických výzkumů, o podobě hradu toho stále moc nevíme. Byl nejspíše vystavěn z lomového kamene do pravidelného ortogonálního půdorysu s věžemi v rozích. Při výzkumu v roce 1977 byla zachycena plášťová zeď hradu, její šířka činila 2,6 m a zahlubovala se 1 m pod soudobou úroveň terénu. Na jihozápadní straně byl objeven objekt s maltovou podlahou, který měl obdobně upravené i boční stěny. Na základě nalezeného inventáře je objekt kladen do 14. století. Autor výzkumu (Rostislav Janošík) se dále domnívá, že se v místě tohoto objektu pracovalo s kovy a k jeho zániku mělo dojít požárem.


 • seznam nálezů

  Lopatkovitý klíč z Landeku (klíč: zásuvný - železo)
  Figurka koníčka s jezdcem z Landeku (Předmět určený k zábavě: dětská hračka - keramika)
  Trávní kosa, Landek (Nástroj: zemědělský - železo)
  Hrnec z Landeku (nádoba: kuchyňská - keramika)


 • historická obec

  Petřkovice


 • prameny, literatura


 • související odkazy

  Lokalizace
  Památkový katalog


 • archeologické výzkumy

  1998 Výzkum P. Kouřila (výstavba vyhlídkové věže)
  1976-77 Výzkum hradu Landek R. Janošíkem
  1924-1937 Výzkum Landeku Ing. J. Folprechta
  1883, 1888 Výkopy K. J. Bukovanského na návrší "Nad Mundlochem"


 • autor

  MoravecAktualizováno: 01. 06. 2020