Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Hošťálkovice - Hladový vrch


 • katastr

  Hošťálkovice


 • popis lokality

  Lokalita se nachází v okolí kóty 253,3 Hladový vrch (někdy označovaný i jako Hošťálkovický kopec), Vrch se zvedá jihozápadně od obce při soutoku Odry s Opavou a vytváří výraznou terénní dominantu. Bohužel západní a jihozápadní strana Hladového vrchu je porušena kamenolomem, který byl činný již v 18. století a kvůli němu byla podstatná část nálezových situací odtěžena.
  První nálezy z prostoru Hladového vrchu byly zřejmě získány Karlem Žeberou v 50. letech, další pak Jaroslavem Homolkou o několik let později. V roce 1984 provedl průzkum stěny bývalého lomu Petr Neruda a kromě toho, že zde zachytil intaktní polohu spraší, získal odtud i nálezový fond. O více než deset let později (1995) byla na Hladovém vrchu vyhloubena nevelká sonda. Rozsáhlejší terénní aktivity byly na lokalitě zahájeny v letech 2019 a 2020.
  V rámci sběrů a archeologické sondáže byla získána především kolekce artefaktů štípané industrie. Jeví se jako pravděpodobné, že na lokalitě je možné sledovat minimálně dvě časové úrovně pobytu člověka. Starší patří gravettienu a překračuje stáří 26 000 let. Datování mladšího horizontu stále prochází diskuzí, ale je pravděpodobné, že jej lze zařadit do mezolitu (8 000-5500 př. n. l.).


 • prameny, literatura


 • související odkazy

  Lokalizace


 • archeologické výzkumy

  1995 Výzkum Z. Nerudové a P. Nerudy na Hladovém vrchu


 • autor

  MoravecAktualizováno: 08. 02. 2021