Encyklopedie města Ostravy !!!

Bronzový meč, vybagrovaný v roce 1971 v Koblově, okolo 1100 př. n. l. (foto V. Gřondělová, Ostravské muzeum).

Meč


 • militarium

 • bronz


 • popis nálezu

  Při bagrování štěrků v Koblově, v místech starého řečiště Odry (v současné údolní nivě této řeky na jejím levobřeží) byl v roce 1971 z hloubky 3 - 5 metrů vytažen bronzový meč. Zprávu o jeho vybagrování podal R. Tichý. Následně byl zachráněn tehdejšími pracovníky expozitury Akademie věd v Opavě.
  Předmět je jen lehce zdoben tenkými rytými liniemi na hlavici a v horní čtvrtině čepele. Délka zbraně je 64 cm, přičemž listovitá čepel se „záštitou“ měří 55 cm
  Meč byl vyroben (odlit a povrchově opracován) v mladší době bronzové. Časově je možné ho zařadit k předmětům, které se vyskytovaly okolo 1100 př. n. l. Jak ukazují některé indicie, mohl být meč odlit a opracován v oblasti Alp.
  Bronzový meč mohl být používán jako zbraň, ale patrně jej lze rovněž považovat za vysoce prestižní předmět. Zbraň snad patřila významnému člověku, pravděpodobně v určitém směru spojenému s válčením a obchodem. Zřejmě ne náhodou se meč nalezl v místech možné cesty z povodí Moravy na sever k povodí Odry (a naopak). Meč zde mohl být ztracen, odhozen, uschován nebo věnován „nadpřirozeným“ mocnostem.


 • obrazy

  img1744.jpg


 • prameny, literatura


 • související odkazy

  Lokalizace
  Rozhlasový rozhovor o nálezu meče


 • autor

  Moravec