Encyklopedie města Ostravy !!!

prof. Oldřich Hajkr. Zdroj: Archiv VŠB

  prof. RNDr. Oldřich Hajkr, DrSc., dr. h. c.


  • * 2.10.1919 Křemenec u Konice (dnes m. č. Konice) – † 24.4.1991 Ostrava


  • rektor Vysoké školy báňské


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská federativní republika


  • zajímavé okolnosti

   V rámci základní vojenské služby absolvoval školu pro záložní důstojníky. Po okupaci Československa v roce 1939 byl demobilizován. Během okupace byl členem ilegální vojenské jednotky, která však po počátečním provádění informační činnosti nevyvíjela aktivititu.
   Po nástupu na Vysokou školu báňskou v Ostravě (1954) vydal učební texty k deskriptivní geometrii. Poté se zaměřil na problematiku hornictví (geologický průzkum, aplikace deskriptivní geometrie v hornictví atd.). V roce 1957 byl jmenován docentem. O dva roky později mu byl udělen titul kandidáta věd. Od poč. 60. let se zaměřil společně s prof. B. Růžičkou na oblast paleobiometrie. Publikované práce měly značný zahraniční ohlas a přispěly k založení mezinárodní biometrické sekce v rámci světové paleontologické společnosti. V roce 1963 byl O. Hajkr jmenován profesorem.
   Značné úsilí věnoval vybudování hornického a hutnického ústavu.
   Zasloužil se o rozšíření areálu vysoké školy v Porubě.
   Jeho jméno je také spjato s obdobím tzv. normalizace, na jejímž počátku v 70. letech musela na základě politických prověrek odejít z VŠB řada pedagogů, vědeckých pracovníků i studentů. Musel také akceptovat nekvalifikované zásahy stranických orgánů do chodu školy. Po politických změnách v listopadu 1989 se postiženým omluvil.


  • vzdělání

   obecná škola 1925–1930
   gymnázium v Prostějově (maturita 1937)
   Vysoká škola technická v Brně (nedokončil vzhledem k složité sociální situaci rodiny)
   Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor matematika a deskriptivní geometrie pro učitelství na středních školách (1945- promován doktorem věd 1952)

  • čestný doktorát

   Bergakademie Freiberg (Německo) (1980)

  • vyznamenání a pocty

   Řád práce (1971)
   Medaile J. A. Komenského (1974)
   Zlatá plaketa B. Bolzana (1984)
   Zlatá čestná plaketa ČSAV (1989)
   Národní cena (1987)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   zemědělský dělník
   dělník v cukrovaru v Litovli (1939-1945)
   učitel matematiky v Opavě (1948-1949)
   učitel tzv. dělnické přípravky ve Frenštátu pod Radhoštěm
   ředitel dělnické přípravky v Čechách pod Kosířem (od 1949-1952)
   mezitím působil krátkou dobu jako ústřední inspektor v oddělení dělnických přípravek ministerstva školství (1951)
   ředitel jedenáctileté střední školy v Prostějově (1953)
   odborný asistent na katedře matematiky a deskriptivní geometrie VŠB v Ostravě (od 1954)
   proděkan VŠB pro pedagogickou a politickovýchovnou činnost (1958-1960)
   vedoucí katedry matematiky a deskriptivní geometrie (1959-1989)
   děkan hornicko-geologické fakulty VŠB (1960-1962)
   prorektor VŠB pro pedagogickou a politickovýchovnou činnost (1965-1969)
   rektor VŠB (1969 – 1. září 1985). Do této funkce nastoupil po prof. Bohuslavu Růžičkovi.

  • politická orientace

   člen Komunistické strany Československa

  • odborné a zájmové organizace

   člen korespondent Československé akademie věd (od 1973)
   řádný člen ČSAV (od 1984)
   předseda Rady Severomoravského vědeckého centra ČSAV (od 1985)
   člen výboru pro národní ceny ČSSR
   člen hlavní komise ministra školství ČSR pro zkvalitňování vzdělávací a školské soustavy
   člen řídící komise ministra školství pro řízení vysokých škol
   člen čs. výboru pro Spojené národy (od 1971)
   odchod do důchodu (1989)


  • obrazy

   img1038.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Vladimír Mynář
   Bohuslav Růžička


  • školy

   Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava


  • události

   1. 12. 1969
   Jmenování O. Hajkra rektorem VŠB v roce 1969


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 02. 12. 2020