Encyklopedie města Ostravy !!!

prof. Vladimír Mynář. Zdroj: Archiv Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

  prof. Ing. Vladimír Mynář, DrSc.


  • * 6.1.1929 Sedliště (okr. Frýdek-Místek) – † 2019


  • vysokoškolský pedagog, rektor Vysoké školy báňské v Ostravě


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská federativní republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   V. Mynář byl uznávaným odborníkem v oboru hornického strojírenství. Výsledky jeho výzkumu se promítly do praxe. Podle jeho návrhů byly realizovány v konstrukci dobývacích strojích. Pozornost věnoval rovně problematice důlních výztuží.
   Byl autorem několika vysokoškolských učebnic a publikoval v časopise Uhlí.
   Ve funkci rektora Vysoké školy báňské podporoval modernizaci vybavení školy, zahájena byla výstavba nové menzy, knihovny a geologického pavilonu, který byl otevřen v roce 1989.
   V době listopadových událostí roku 1989 byl ochoten vést se studenty dialog, odmítal však stávku. V prosinci téhož roku rezignoval na funkci rektora


  • vzdělání

   obecná škola v Plesné (m. č. Ostravy, 1935–1943)
   učení ve Vítkovických železárnách (1945–1947)
   Vyšší průmyslová škola v Ostravě-Vítkovicích (1948–1952)
   Vysoká škola báňská v Ostravě, Fakulta báňského strojnictví (1952–1957)
   kandidát věd, CSc. (1976)
   docent v oboru části strojů a mechanismy (1977)
   profesor v oboru části strojů a mechanismy (1982)
   doktor technických věd v oboru dobývání ložisek (DrSc., 1982)

  • vyznamenání a pocty

   zlatý odznak Zasloužilý vynálezce (1984)


  • dílo

   Výběr z díla:

   Části strojů (několikasvazková učebnice pro vysoké školy, na níž se V. Mynář podílel, jako člen autorského kolektivu,1975)
   Základy hornického strojnictví I. Vysokoškolská učebnice (1987)


  • zaměstnání

   firma Emil Hojda v Třebovicích (pomocný dělník, dva roky v době 2. světové války)
   Vítkovické železárny, n. p. (1947)
   Vysoká škola báňská v Ostravě (asistent 1957–1958, od roku 1959 externí vyučující, od 1974 externí vedoucí katedry části strojů)
   Moravskoslezská armaturka, n. p.,  Dolní Benešov (technický náměstek 1958–1964, ředitel 1964–1970)
   Ostroj Opava, n. p. (ředitel 1970–1985)
   Vysoká škola báňská (rektor 1985–1990). Do této funkce nastoupil po prof. Oldřichu Hajkrovi.

  • politická orientace

   člen Komunistické strany Československa

  • odborné a zájmové organizace

   Státní komise pro vědecký a investiční rozvoj v Praze
   komise předsednictva ČSAV pro hornictví
   komise pro koordinaci prací na souhrné prognóze ekonomického a sociálního rozvoje ČSR
   člen korespondent ČSAV


  • obrazy

   img1349.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Oldřich Hajkr


  • školy

   Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 20. 11. 2020