Encyklopedie města Ostravy !!!

Jaroslav Volenec (1877–1956). Zdroj: Archiv města Ostravy.

  Ing. Jaroslav Volenec


  • * 06.05.1877 Podhořany u Ronova (okr. Chrudim) – † 1956 Praha


  • civilní stavební inženýr a civilní geometr, obecní a zemský úředník, přednosta stavebního úřadu


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rolnické, evangelické rodiny. Praxi ve stavebním oboru získal u několika firem v Praze (mj. strojírna a mostárna Fanta & Jiresch – zkušenosti s železnými konstrukcemi, firma Bernard & Kress – vodovody a kanalizace), dále v Čáslavi a Mladé Boleslavi (silniční stavby, pozemní stavby, kanalizace). V letech 1904–1907 působil v komisi pro regulaci řek při místodržitelství v Praze (vodocestní stavby). Poté, co prošel výběrovým řízením, vstoupil k 1. 11. 1907 do služeb obce Polské (Slezské) Ostravy, kde nejprve řídil tzv. technickou kancelář a později stanul v čele zdejšího stavebního úřadu. V létě 1909 podnikl o své dovolené studijní cestu po průmyslových a hornických městech Německa, aby získal poznatky pro stavební a územní rozvoj Polské Ostravy. Za tím účelem mu obec udělila finanční podporu a starosta Jan Poppe jej vybavil úředním pověřením, aby mu byla zpřístupněna různá zařízení městské infrastruktury, včetně poskytnutí informací o odborných, finančních a komunálních hlediscích. V roce 1912 byl ustanoven stálým soudním znalcem pro obor stavebního inženýrství a zeměměřičství. Během první světové války sloužil od konce roku 1915 jako domobranecký inženýr-poručík u stavebního oddělení v Krakově. Ve Slezské Ostravě se zasloužil především o modernizaci vodárenské a kanalizační sítě, pracoval na silničních a pozemních stavbách (budova radnice, katolický kostel, školní budovy, epidemický špitál). Počátkem roku 1921 přešel k Zemské správě politické do Opavy jako vrchní stavební rada, později jako zemský stavební ředitel a přednosta zemského stavebního úřadu. Po mnichovské dohodě přesídlil trvale do Prahy, kde se zejména po druhé světové válce angažoval v zájmových organizacích zaměřených na české Slezsko.


  • vzdělání

   měšťanská škola v Čáslavi
   reálka v Pardubicích
   Česká škola technická v Praze (1896–1902)
   druhá státní zkouška 1904


  • zaměstnání

   technická kancelář (stavební úřad) Slezské Ostravy (1907–1921)
   Zemská správa politická v Opavě (1921–1928)

  • odborné a zájmové organizace

   Národohospodářský svaz pro povodí Odry, jednatel
   Společnost průplavu dunajsko-odersko-labského, člen výboru
   Spolek čs. inženýrů (Spolek inženýrů a architektů), člen výboru v Moravské Ostravě, místopředseda v Opavě
   Moravskoslezská župa zahrádkářská, předseda
   Slezský kulturní ústav v Praze
   Bezručův kraj v Praze


  • obrazy

   img1795.jpg

   img1773.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jan Poppe


  • stavby

   Radnice Slezské Ostravy
   Těšínská 138/35


  • události

   10. 1. 1910
   Vyhlášení veřejné soutěže na stavbu nové radniční budovy v Polské Ostravě v roce 1910


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 11. 03. 2022