Encyklopedie města Ostravy !!!

Ing. Ladislav Jerie, generální ředitel Severní dráhy Ferdinandovy (1878–1969). Zdroj: Archiv města Ostravy.

  Ing. Ladislav Jerie


  • * 09.08.1878 Tanna (Německo) – † 07.01.1969 Ostravice (okr. Frýdek-Místek)


  • báňský technik, specialista v oboru koksárenství, manažer v kamenouhelném průmyslu


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny lesního ředitele.
   K 1. 4. 1911 přišel do služeb Severní dráhy Ferdinandovy (SDF), která hledala specialistu pro svoji novou koksovnu František v Přívoze. Stal se zde závodním, později byl titulován inspektorem, resp. vrchním inspektorem, tuto funkci vykonával až do roku 1926. Pod řízení koksovny spadala až do roku 1926 též přidružená elektrárna. V meziválečné době se stal jedním z nejvýznamnějších odborníků na koksárenství v ČSR. V srpnu až říjnu 1924 podnikl studijní cestu do Porúří, Holandska, Belgie, Anglie a Francie. Jejím účelem bylo zjištění technického pokroku v oblasti úpravy kamenného uhlí, a to zejména po stránce využití uhelného prachu a mouru, zpracování kamenného uhlí koksováním, jakož i výroby všech vedlejších produktů a hospodárného spalování koksu pod parními kotly. K 1. 7. 1926 byl jmenován zástupcem generálního ředitele SDF a 1. 7. 1933 obsadil post generálního ředitele společnosti. Jeho hlavním úkolem bylo provést průmyslové podniky SDF, které v polovině 30. let zaměstnávaly více než 1300 dělníků a 80 úředníků, kulminující hospodářskou krizí. Usiloval o propojení důlních, koksárenských a elektrárenských závodů s chemickým průmyslem. Angažoval se v čs. i zahraničních koncernech zaměřených na výrobu dusíkatých látek. Zasedal ve výboru pro zřízení továrny na výrobu umělého benzínu. Jeho fungování v čele SDF bylo mj. spojeno s oslavami stoletého výročí založení společnosti v roce 1936.
   Po okupaci českých zemí odmítl plnit příkazy směřující k posílení nacistického vlivu v ostravsko-karvinském revíru. V rámci akce Albrecht der Erste byl 1. 9. 1939 zatčen ostravským gestapem a umístěn do vyšetřovací vazby na Policejním ředitelství v Moravské Ostravě. Ostravský oberlandrát jej označil za „státně nespolehlivého“ a s okamžitou platností jej zbavil všech funkcí v SDF, k čemuž paradoxně využil ustanovení původně čs. zákona č. 131/1936 Sb., o obraně státu. Následně byl vězněn ve Vídni a v koncentračních táborech Sachsenhausen-Oranienburg a Flossenbürg. 4. 7. 1940 byl s podlomeným zdravím propuštěn, okupační správou mu byl upřen nárok na penzijní zajištění, vyplývající z jeho někdejšího služebního poměru k SDF. Po skončení války se dočkal odškodnění a byl znovu přijat do služebního poměru u znárodněných Ostravsko-karvinských kamenouhelných dolů.
   Byl milovníkem i sběratelem výtvarného a hudebního umění. K jeho zálibám patřila floristika. Na sklonku 20. let si nechal podle projektu arch. Karla Kotase postavit reprezentativní rekreační dům v osadě Hamrovice na území obce Ostravice. Luxusní víkendová vila patřila k nejhonosnějším sídlům svého druhu, jež v té době v beskydské oblasti vznikala.
   Byl dvakrát ženat. Jeho první manželka Helena, roz. Kühnel (* 1887), dcera obchodníka z Ústí nad Labem, tragicky zahynula v roce 1925 následkem exploze benzínu při čistících pracích v domácnosti. V národnostně smíšeném manželství se narodila dcera Rút (* 1907) a syn Bedřich (* 1912). V roce 1928 se podruhé oženil se svojí švagrovou Marií, roz. Kühnel, rozloučenou Humpoletzovou (* 1891).


  • vzdělání

   Státní reálné gymnázium v Praze
   Báňská akademie v Leoben


  • zaměstnání

   Larisch-Mönnichovo kamenouhelné těžířstvo, koksovna jámy Jan v Karviné (1900–1911)
   Severní dráha Ferdinandova (1911–1939)
   Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly, n. p., v Ostravě (1945–1947)

  • odborné a zájmové organizace

   Těžířstvo hnědouhelného dolu Pomoc Boží v Dubňanech, předseda
   Čs. továrny na dusíkaté látky, a. s., v Moravské Ostravě, předseda správní rady
   Komanditní společnost Julius Rütgers, člen správní rady
   Štramberská cementárna, s. r. o., předseda dozorčí rady
   Moravsko-slezské elektrárny, a. s., člen správní rady
   Živnobanka, člen správní rady
   Ústřední svaz čs. průmyslníků
   Severomoravsko-slezský svaz průmyslníků
   Prodejní kancelář ostravsko-karvinského revíru
   Národohospodářský sbor moravsko-slezský
   Institut pro vědecký výzkum uhlí v Praze, předseda
   Svaz majitelů dolů, člen výboru
   Přírodovědecká společnost v Moravské Ostravě


  • obrazy

   img2055.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Karel Kotas


  • partneři

   Helene Jerie (Kühnel)
   Marie (Mimi) Jerie (Kühnel, rozloučená Humpoletz )


  • děti

   Ruth (Rút) Jerie
   Bedřich Jerie


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 09. 07. 2024