Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Ing. Arnošt Pulz


  • * 28.05.1886 Mladá Boleslav – † 06.05.1960 Ostrava


  • ústřední rada technické služby, ředitel městského stavebního úřadu, účastník čs. zahraničního odboje, legionář


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny mlynářského stárka.
   V letech 1911–1912 sloužil v rakousko-uherské armádě, ovšem službu prý nedovoleně opustil a odjel do USA. Získal praxi u několika stavebních firem v Clevelandu, např. C. W. Courtney, a nakonec vstoupil do služeb města East Cleveland (Ohio). Současně si zvyšoval odbornost, studoval zeměměřičství, municipální inženýrství a architektonickou úpravu území. V polovině roku 1915 se v Clevelandu zapojil do tzv. čs. osvobozovací akce a podílel se na náboru dobrovolníků pro formující se čs. legie ve Francii. Sám se nakonec v říjnu 1917 přihlásil jako dobrovolník do čs. národní gardy a po přesunu do New Yorku, kde absolvoval základní výcvik, se v lednu 1918 přeplavil do Evropy. Sloužil jako radiotelegrafista u 21. střeleckého pluku francouzských legií, operujícího v oblasti Alsaska a Champagne. V lednu 1919 se vrátil do nově vzniklé ČSR a byl přidělen v hodnosti důstojnického aspiranta k 22. střeleckému pluku, s nímž byl nasazen na Těšínsku. Demobilizován byl v únoru 1920. Již v dubnu 1919 se přihlásil do konkurzu na místo městského stavebního inženýra ve Vítkovicích, v němž uspěl. Předseda správní komise města Josef Chalupník žádal o jeho uvolnění z vojenské služby, aby se mohl co nejdříve ujmout funkce. Podařilo se mu reorganizovat stavební správu ve Vítkovicích, která byla do té doby pod přímým vlivem Vítkovického horního a hutního těžířstva.
   Po přechodu na městský stavební úřad v Moravské Ostravě při vzniku tzv. Velké Ostravy se v rámci provádění pozemkové reformy zasadil o přidělení pozemků z někdejšího Wilczekova velkostatku městu Moravské Ostravě pro účely zřízení jímacích oblastí městského vodovodu a pro rekreační využití. V době nacistické okupace byl z rozhodnutí vládního komisaře Emila Beiera přeřazen do nižší platové třídy a současně mu byla započtená služební doba zkrácena o 12 tzv. legionářských roků. Hlavním důvodem však bylo znemožnit mu dřívější odchod do penze, neboť jako technický specialista byl pro fungování stavebního úřadu nepostradatelný. Měl na starosti zejména výkon stavební policie v průmyslově exponovaném jižním sektoru města (katastrální území Vítkovice, Mariánské Hory, Zábřeh nad Odrou a Hrabůvka). Další služební požitky mu byly kráceny v roce 1942, neboť nesložil obligatorní jazykovou zkoušku z němčiny (složil ji až v opravném termínu o rok později).
   Bezprostředně po osvobození Ostravy se stal ředitelem městského stavebního úřadu, v jehož čele stál až do komunistického převratu v únoru 1948. Následně odešel na vlastní žádost do penze.


  • vzdělání

   Reálné gymnázium v Písku
   Česká vysoká škola technická v Praze
   Case School of Applied Science v Clevelandu (USA)


  • zaměstnání

   městský stavební úřad ve Vítkovicích, městský inženýr (1920–1924)
   městský stavební úřad v Moravské Ostravě, městský stavební rada (1924), vrchní stavební rada (1933), ředitel (1945–1948)

  • odborné a zájmové organizace

   České národní sdružení v Americe, pobočka v Clevelandu, tajemník od 1. 1. 1916


  • prameny, literatura


  • osoby

   Emil Beier
   Josef Chalupník


  • partneři

   Marie Pulzová (Marková)


  • děti

   Gladys Arnošta Pulzová
   Dagmar Helena Pulzová
   Arnošta Marie (Arnemarie) Pulzová


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 25. 10. 2022