Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Ing. Ignatz Faigl


  • * 06.07.1873 Brno – † 22.07.1950 Praha


  • stavitel, městský stavební rada


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Velkoněmecká říše


  • zajímavé okolnosti

   Jeho působení na městském stavebním úřadě v Moravské Ostravě bylo před první světovou válkou spojeno především s přestavbou centrální části města. Angažoval se významně ve veřejné debatě o nové architektonické podobě hlavního náměstí, pro niž razil užití jednotné formy velkoměstského charakteru, odvozené z vídeňských vzorů. Vypracoval dva návrhy přestavby budovy staré radnice a na ni navázané fronty domů (1912), byl též autorem architektonicko-urbanistického konceptu rozšíření městského parku při řece Ostravici (1907).
   K 1. 8. 1914 byl v hodnosti poručíka povolán do rakousko-uherské armády, s 15. zeměbraneckým pěším plukem bojoval v Haliči a v Karpatech. Byl raněn u Sandoměře, léčil se ze zranění v důstojnickém lazaretu v Neuhausu (Weissenbach an der Triesting) nedaleko Vídně. V roce 1915 získal hodnost nadporučíka, později byl nasazen na italské frontě při opevňovacích pracích, od 1917 ze zdravotních důvodů zproštěn bojového nasazení, sloužil u krakovského vojenského velitelství v Tarnově, v roce 1918 byl povýšen na kapitána.
   Hned po skončení války se vrátil na ostravský stavební úřad na své původní místo. Začal se angažovat v hájení zájmů německých úředníků a zřízenců obecních samospráv. On sám byl totiž pro nedostatečnou znalost českého jazyka v roce 1922 rozhodnutím správní komise města Moravské Ostravy odeslán do výslužby. Proti rozhodnutí se odvolal k moravskému zemskému úřadu, kde byl se svojí stížností odmítnut. Prostřednictvím advokáta Ludwiga Brixela vedl soudní při u Nejvyššího správního soudu, který jeho žalobě na protiprávnost postupu moravskoostravské správní komise nakonec v roce 1927 vyhověl. Byl tedy znovu přijat do služby, následně uzavřel s městským úřadem dohodu o odškodnění za ušlý výdělek a po přepočítání odsloužených let přistoupil na nové penzionování.
   Přestože v době okupace přijal říšskoněmecké státní občanství, po druhé světové válce nebyl zařazen do odsunu, a naopak získal úlevy pro osoby německé národnosti. Jeho žádost o navrácení čs. státního občanství však byla krátce před jeho smrtí ministerstvem vnitra definitivně zamítnuta.


  • vzdělání

   c. k. Vyšší státní průmyslová škola ve Vídni
   stavitelská mistrovská zkouška, Brno (1904)
   úřední oprávnění ministerstva veřejných prací k používání inženýrského titulu (1918)

  • vyznamenání a pocty

   Signum Laudis
   Karlův vojenský kříž


  • zaměstnání

   stavitel Anton Dittrich ve Vídni (1890–1891)
   stavitel Johann Tomaschek v Seredi (1891–1894)
   městský stavební úřad v Moravské Ostravě, kreslič (1895), definitivní stavební oficiál (1897), stavební adjunkt (1899), městský stavební správce (1918), městský stavební rada (1927)
   koncesovaný stavitel, soudní znalec v oboru stavitelství a specialista na projektování výškových průplavů, Praha (od 1931)

  • politická orientace

   člen NSDAP

  • odborné a zájmové organizace

   Stavovská jednota samosprávních zaměstnanců severní Moravy a Slezska


  • prameny, literatura


  • osoby

   Ludwig Brixel


  • partneři

   Lina Else Faigl (Mehnert)
   Helene Faigl (Kopp)


  • děti

   Gerda Faigl


  • sourozenci

   Ludwig Faigl


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 19. 12. 2022