Encyklopedie města Ostravy !!!

Ing. Dr. mont. h. c. Jan Mayer (1839–1917). Zdroj: Archiv města Ostravy.

  Ing. Dr. mont. h. c. Jan Nepomuk Mayer


  • * 13.05.1839 Lhenice (okr. Prachatice) – † 18.06.1917 Hietzing (m. č. Vídně, Rakousko)


  • báňský technik a manažer, vrchní horní rada


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny řeznického mistra. Otec mu na přímluvu lhenického faráře umožnil získat vyšší vzdělání.
   Ve státní službě původně působil v hutnickém oboru, k hornictví byl přeložen teprve s příchodem na ministerstvo do Vídně, kde získal cenné zkušenosti v konstrukční kanceláři předního rakouského báňského oborníka Petera von Rittingera. V roce 1869 přijal místo u důlní společnosti Severní dráhy Ferdinandovy, nejprve na měřickém oddělení, brzy nato se stal závodním na jámě František v Přívoze. Ve stejné funkci přešel v roce 1870 na největší závod v revíru - spojené doly Hermenegild, Jakub a Vilém na Zárubku v Polské Ostravě, jehož řízení převzal po Vilému Jičinském a kde působil dvě desetiletí. Po odchodu vrchního horního rady Leopolda Fiedlera na odpočinek byl k 1. 1. 1892 jmenován centrálním inspektorem dolů Severní dráhy Ferdinandovy. Zasloužil se o mechanizaci těžby uhlí, byl také vynálezcem v oblasti báňské techniky. Hledal nové způsoby větrání dolů s výronem třaskavých plynů. Byl propagátorem zakládání báňských záchranných stanic v ostravsko-karvinském revíru a dal podnět k založení prvního hornického hasičského sboru. Na jámě Vilém založil první pokusnou štolu a laboratoř v Rakousku-Uhersku a jako první v monarchii zavedl na dolech Severní dráhy Ferdinandovy ocelovou důlní výstroj a železné důlní vozíky.
   Jako báňský expert byl ministerstvem opakovaně povoláván do speciálních komisí. Podnikl řadu studijních cest, při nichž navštívil většinu evropských uhelných revírů. Své poznatky publicisticky zpracovával a vydával v odborném tisku.
   Ve veřejné sféře se projevoval jako umírněný český vlastenec. Národnostní komplikovanost ostravského regionu se odrážela i v jeho soukromém životě, manželství bylo smíšené, děti byly vychovávány v česko-německém jazykovém prostředí. Byl podporovatelem českého národního snažení mezi hornictvem.


  • čestný občan

   Slezská Ostrava (1896)


  • vzdělání

   triviální škola ve Lhenicích
   hlavní škola a nižší reálka v Českém Krumlově
   vyšší reálka v Praze
   Královské české stavovské technické učiliště v Praze (1858–1961)
   c. k. Polytechnický institut ve Vídni (1861–1862)
   Báňská akademie v Příbrami (1862–1864)

  • čestný doktorát

   Báňská akademie v Příbrami (1908)

  • vyznamenání a pocty

   rytířský kříž Řádu železné koruny III. třídy (1896)

  • jiné pocty

   c. k. horní rada (1890)
   c. k. vrchní horní rada (1908)


  • zaměstnání

   státní služba (1864–1868; železárny v Neubergu u Mürzzuschlagu, doly v Eisenerzu, vysoké pece, slévárna a válcovny v Reichramingu, státní doly v Příbrami)
   c. k. ministerstvo orby a hornictví ve Vídni (1868–1869)
   Severní dráha Ferdinandova (1869–1909)


  • obrazy

   img2363.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Leopold Fiedler
   Vilém Jičinský


  • partneři

   Marie Mayerová (Hanke)


  • děti

   Jan Mayer-Königsreiter
   Karel Mayer
   Karolina (Linka) Mayerová
   Marie Karolina Mayerová


  • související odkazy

   Ostravský uličník
   V letech 1942–1957 po něm byla pojmenována ulice ve Slezské Ostravě.


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 29. 08. 2023