Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  prof. Ing. Theodor Myslivec, CSc.


  • * 10.07.1927 Moravská Ostrava (m. č. Ostravy) – † 11.06.1978 Ostrava


  • vědec, vysokoškolský pedagog, odborník v oblasti fyzikální metalurgie a ocelářství


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny přednosty stavebního oddělení důlní společnosti Severní dráhy Ferdinandovy. Absolvoval obor chemickotechnologického inženýrství. Stal se v poválečném Československu předním vědeckým odborníkem v oblasti vysokopecních, ocelárenských a slévárenských technologií, hutní keramiky a chemických metod. Položil základy vědeckému výzkumu ocelárenských technologií. Na Vysoké škole báňské působil jako školitel aspirantů, člen vědecké rady Hutnické fakulty a člen řady vědeckých a odborných komisí celostátního významu. Zasedal rovněž v komisích pro státní závěrečné zkoušky na Vysoké škole technické v Košicích a Vysoké školy strojní a textilní v Liberci.


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Ostravě (1939–1946)
   České vysoké učení technické v Praze
   Vysoká škola technická Dra Edvarda Beneše v Brně (druhá státní zkouška 1950)
   Hutnická fakulta Vysoké školy báňské v Ostravě, vědecká aspirantura (1950–1953), habilitace (1966)

  • vyznamenání a pocty

   laureát Státní ceny Klementa Gottwalda


  • zaměstnání

   Vítkovické železárny Klementa Gottwalda, n. p., v Ostravě, výzkumné ústavy (1950–1971)
   Hutnická fakulta Vysoké školy báňské v Ostravě (1971–1976), zástupce vedoucího katedry hutnictví železa a koksárenství

  • politická orientace

   člen Komunistické strany Československa


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 22. 09. 2023