Encyklopedie města Ostravy !!!

Msgre Josef Nejedlý (1891–1952). Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií.

  Msgre Josef Nejedlý


  • * 16.01.1891 Rozstání (okr. Prostějov) – † 03.05.1952 Ostrava


  • římskokatolický kněz, farář, papežský komoří


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny hanáckého rolníka. Jeho prvním působištěm se stala německá farnost Brumovice na Opavsku. Odtud přešel ve funkci kaplana na faru do Bohuslavic na Hlučínsku. Jako katecheta docházel do školy v sousední Vřesině, kde se zasloužil o zřízení samostatné duchovní správy, vybudování farního kostela a Katolického domu, následně se zde stal také prvním farářem. Veřejně se angažoval v opavské redakci Našeho Slezska. Byl stoupencem exercičního hnutí a spolu s P. Rudolfem Schikorou pečoval o Exerciční dům v Hlučíně. Prostřednictvím tiskového apoštolátu propagoval exerciční hnutí. Působil jako referent Katolické akce na Hlučínsku.
   K 1. 6. 1936 byl jmenován správcem zhruba třicetitisícové farnosti v Moravské Ostravě, do níž přišel ve srovnání s předchozími dobami jako relativně velmi mladý duchovní, který měl v průmyslovém velkoměstě čelit sekularizačním tendencím doby. Po svém příchodu se zasloužil o opravu starších a nákup nových kostelních rouch pro chrám Božského Spasitele v hodnotě kolem 120 tisíc korun. Zajistil dokončení budovy farního beneficia. Podporoval činnost zdejší Mariánské družiny, předsedal farnímu odboru Charity. V prvních dnech německé okupace 1939 byl zatčen a krátce vězněn v rámci akce Gitter. V době druhé světové války finančně podporoval rodiny vězněných farníků a nemajetné studenty. Pro mladé bohoslovce postižené nuceným pracovním nasazením na ostravských šachtách organizoval prostřednictvím Charity ubytování v domově ve Slezské Ostravě, kde se mohli v mezích možností věnovat i studiu. Po osvobození v roce 1945 inicioval založení družstva pro vydávání deníku Hlas, jenž se stal tiskovým orgánem Čs. strany lidové a informační platformou katolické části společnosti. Kvůli zajištění vlastní tiskárny pro lidovecké noviny se sám dostal do finančních potíží. Podporoval obnovu činnosti Orla a Junáka, zvláště se zaměřením na výchovu mládeže. Za tím účelem také finančně subvencoval prázdninové tábory skautských oddílů, kterým mj. zpřístupnil prostory farní budovy pro zřízení klubovny. Pro účely náboženského vzdělávání zavedl v katolickém domě pravidelnou přednáškovou činnost. Těžce se vyrovnával se společenským vývojem po komunistickém puči v únoru 1948, což se negativně odrazilo na jeho zhoršujícím se zdravotním stavu. Od roku 1950 jej sužovalo několik závažných onemocnění. Jeho pohřeb se konal 7. 5. 1952 za účasti asi 180 kněžích a početných zástupů věřících.

  • příčina úmrtí

   infekční žloutenka


  • vzdělání

   arcibiskupské gymnázium v Kroměříži (maturita 1910)
   kněžský seminář v Olomouci (vysvěcen 1914)

  • jiné pocty

   nositel titulu monsignore (Msgre)


  • zaměstnání

   farnost Brumovice (1914–1920)
   farnost Bohuslavice (1920–1923)
   farnost Vřesina (1924–1936)
   farnost Moravská Ostrava (1936–1952)

  • politická orientace

   Lidová strana


  • hrob

   původně na starém moravskoostravském hřbitově, 1963 přenesen na ústřední hřbitov ve Slezské Ostravě


  • obrazy

   img2004.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • stavby

   Katedrála Božského Spasitele
   náměstí Msgre Šrámka


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 17. 02. 2023