Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Zřízení regulovaného magistrátu v Moravské Ostravě v roce 1787


 • 17. 4. 1787 


 • charakteristika

  Moravská Ostrava měla v 18. století stále status poddanského města patřícího hukvaldskému dominiu olomouckých biskupů (od roku 1777 arcibiskupů). Správa byla v rukou voleného sboru konšelů doplněného rychtářem jako zástupcem vrchnosti. Josefinské reformy tento stav radikálně proměnily. 17. dubna 1787 získala Moravská Ostrava tzv. neúplný regulovaný magistrát. Tvořili jej placení profesionální úředníci – syndik na místě prvního radního, kancelista neboli aktuár a sluha – kteří museli složit právnickou zkoušku. Magistrát doplňovalo několik tradičních neplacených a nezkoušených radních volených zástupci měšťanstva, v případě Ostravy to byl purkmistr a dva radní. Složení nezkoušené části městské rady mohla nadále ovlivňovat vrchnost, jejímuž dohledu podléhalo rovněž hospodaření města. Důsledkem reforem, směřujících k centralizaci a upevnění rakouského státu, bylo také úplné nahrazení češtiny němčinou v úředním styku.


 • prameny, literatura


 • stavby

  Ostravské muzeum
  Masarykovo náměstí 1/1


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 10. 06. 2020