Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Ing. Miloš Bartoň


  • * 18.06.1929 Hodslavice (okr. Nový Jičín) – † 07.07.2006 Ostrava


  • architekt, urbanista


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika, Česko-Slovenská federativní republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny zednického mistra. Již od svých 14 let pracoval u ostravského stavitele Ing. Rudolfa Schramma, kde se rovněž vyučil zednickému řemeslu. Studium stavitelství na střední a vysoké škole zahájil až po druhé světové válce. Studoval u Jiřího Krohy, Vincence Makovského a Bohuslava Fuchse. Již během svého působení v ostravském Stavoprojektu se podílel na studii ostravské Gottwaldovy třídy (dnes 28. října), vypracoval projekt ideologicky determinovaných úprav někdejšího náměstí Lidových milicí (dnes Masarykovo náměstí) a výstavby integrovaného domu mezi náměstím a KostelníZeyerovou ulicí na místě asanovaných původních měšťanských domů.
   V roce 1963 byl jmenován prvním šéfem nově založeného Útvaru hlavního architekta města Ostravy, jejž řídil nepřetržitě až do vynuceného odchodu roku 1990. Ve funkci hlavního architekta organizoval rozpracování koncepce extenzívního růstu Ostravy v závislosti na rozvoji těžkého průmyslu. Prosazoval radikální přestavbu města včetně jeho centrální části, a to za cenu plošných asanací nejen starých dělnických kolonií, ale i výstavnější městské zástavby, které nepovažoval za architektonicky ani urbanisticky hodnotné. Připustil likvidaci umělecky a architektonicky cenných staveb, jako bylo např. kubistické krematorium od Vlastislava Hofmana (zbořeno 1979) nebo Žofiiny lázně od Stanisława Bandrowského (zbořeny 1981), což odůvodňoval potřebami modernizace a ekonomického rozvoje Ostravy. Stejně tak za jeho působení došlo k necitlivé demolici technických památek v areálu dolu Šalomoun (1974) a průmyslové zóny Karolina (1989–1990) či celých bloků historické zástavby Moravské a Slezské Ostravy i části centra Přívozu, původně regulovaného podle návrhu Camilla Sitteho. V architektuře byl představitelem pozdního internacionálního stylu, v urbanismu byl stoupencem funkčního zónování. Útvar pod jeho vedením pracoval zejména na projektování panelových sídlištních komplexů v intencích plánovitě řízené bytové výstavby a znárodněného stavebního průmyslu.


  • vzdělání

   Vyšší průmyslová škola stavební v Brně
   Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše v Brně
   Fakulta pozemního stavitelství Vysoké školy stavitelství v Brně

  • vyznamenání a pocty

   vyznamenání Za vynikající práci (1979)


  • zaměstnání

   Stavoprojekt, n. p., v Ostravě (1953–1963)
   Útvar hlavního architekta města Ostravy (1963–1990)

  • politická orientace

   Komunistická strana Československa

  • odborné a zájmové organizace

   Svaz českých architektů, předseda krajské organizace, od 1982 člen předsednictva ústředního výboru


  • prameny, literatura


  • osoby

   Camillo Sitte


  • ulice

   28. října
   Zeyerova
   Kostelní


  • objekty

   Milicionář
   plastika: socha příslušníka Lidových milicí


  • stavby

   městské krematorium
   sad Dr. Milady Horákové 1668


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 07. 06. 2023